CHÚ ĐẠI BI – ĐẠI BI THẦN CHÚ

Nội dung chú đại bi Nam mô đại bi hội thượng phật bồ tát Nam mô đại bi hội thượng phật bồ tát Nam mô đại bi hội thượng phật bồ tát Thiên thủ thiên nhãn Vô ngại đại bi tâm đà la ni Nam mô hắc ra đát na Đá ra dạ da Nam […]