Cách sử dụng google drive hiệu quả

Google drive là sản phẩm của google. Google drive giúp bạn chia sẻ lưu trữ mọi file. Cho dù bao nhiêu năm trừ khi bạn xóa thì những file lưu trữ khi trước vẫn còn. Lợi ích của google drive thì rất nhiều nhưng có chắc là tất cả chúng ta đều biết. Ngay cả […]